← Atgal

POEZIJOS KONKURSAS „GYVENIMAS TRUMPAS, O LAIKAS IR ERDVĖ – AMŽINI“

POEZIJOS KONKURSAS „GYVENIMAS TRUMPAS, O LAIKAS IR ERDVĖ – AMŽINI“

2023-06-25 09:16:00

POEZIJOS KONKURSO „GYVENIMAS TRUMPAS, O LAIKAS IR ERDVĖ – AMŽINI“ NUOSTATAI 

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Poezijos konkurso „Gyvenimas trumpas, o laikas ir erdvė – amžini“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso „Gyvenimas trumpas, o laikas ir erdvė – amžini“ (toliau – Konkursas) tikslą bei uždavinius, organizavimo tvarką, reikalavimus dalyviams, jų kūrinių vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
Konkursas skirtas šviesaus  atminimo poeto Stasio  Jonausko 75-osioms gimimo  metinėms  ir Skuodo miesto pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 770 metų jubiliejui.
2. Konkurso iniciatorius ir organizatorius – Skuodo literatų klubas „Nojus“.
3. Konkurso partneris – Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka.

 II SKYRIUS KONKURSO TIKSLAS, UŽDAVINIAI

 4. Konkurso tikslai:
4.1. įprasminti ir aktualizuoti Stasio Jonausko kūrybą šiandienos kontekste;
4.2. atkreipti dėmesį į tai, kad šis poetas, kurio kūryba įvertinta net devyniomis prestižinėmis premijomis, visą savo gyvenimą pragyveno ne kuriame nors iš Lietuvos didmiesčių, o atokioje provincijoje – Skuode.
5. Konkurso uždaviniai:
5.1. skatinti domėtis poezijos žanru;
5.2. puoselėti poezijos tradicijas;
5.3. sudaryti sąlygas perteikti savo požiūrį į kūrybą;
5.4. motyvuoti atskleisti savo kūrybinį talentą ir jį ugdyti;
5.5. sudaryti sąlygas kaupti kūrybinę patirtį;
5.6. plėsti bendraminčių ratą.

III SKYRIUS REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS 

6. Konkurso dalyviai – poetai profesionalai, literatai mėgėjai, savo jėgas kūryboje siekiantys išbandyti vaikai ir jaunimas.
7. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.

 IV SKYRIUS KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

8. Autoriai konkursui gali pateikti tik po vieną kūrinį.
9. Konkurso vertinimo komisijai eilėraščiai, parašyti lietuvių bendrine kalba, pateikiami 2 egzemplioriais:
viename – kūrinys ir visa informacija apie autorių, antrame – tik kūrinys.
10.   Eilėraščiai   (WORD   ar   PDF   formatu)   iki   2023   m.   spalio   1   dienos   siunčiami   el.   paštu dalia.zabitiene@gmail.com  (nesinaudojantys kompiuteriu aiškia, lengvai perskaitoma rašysena parašytą eilėraštį siunčia paštu Daliai Zabitienei, Vytauto g. 13-31, LT-98121 Skuodas).
11. Tituliniame lape turi būti nurodyta ši informacija:
11.1. Konkurso dalyvio vardas ir pavardė (slapyvardis), amžius;
11.2. gyvenamoji vieta (miesto, kaimo pavadinimas);
11.3. kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris).
12. Konkursui pateiktus eilėraščius vertina komisija, sudaryta iš trijų Lietuvos rašytojų sąjungos narių (vieno literatūros kritiko ir dviejų rašytojų).
13. Vertinant kūrybą vadovaujamasi šiais kriterijais:
13.1. kūrinys atitinka poezijos žanrą;
13.2. kūrinys atitinka konkurso pavadinimo temą;
13.3. ryškus emocinis įspūdis – kūrybiškumas, originalumas, meniškumas;
13.4. kalbos turtingumas ir taisyklingumas.
14. Įvertinusi visus Konkursui pateiktus darbus, komisija išrinks po tris I, II ir III vietų laimėtojus dviejose amžiaus grupėse: iki 18-os metų bei nuo 18-os metų.
15.   Konkurso   nugalėtojai   ir   prizininkai   bus   apdovanoti   diplomais   bei   organizatoriaus   dovanomis.
Organizatorius pasilieka teisę ieškoti rėmėjų, kurie įsteigs specialius prizus ar nominacijas.
16.   Konkurso   užbaigtuvių   ir   jo   dalyvių   pagerbimo   šventė,   kuri   vyks   Skuodo   rajono   savivaldybės Romualdo Granausko viešojoje bibliotekoje, numatyta 2023 m. spalio arba lapkričio mėnesį. 

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Vertinimo komisiją sudaro Konkurso organizatorius.
18. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
19. Atsiųsdami eilėraščius bei asmens duomenis kūrėjai patvirtina, kad yra Konkursui pateikiamų kūrinių autoriai. Už autorinių teisių pažeidimus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę Konkurso dalyviai.
20. Atsiųsdami savo kūrinį kūrėjai išreiškia sutikimą, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu.
21. Konkurso dalyvis, atsiuntęs savo kūrinį, neturi pretenzijų dėl jo publikavimo viešojoje erdvėje.
22. Visi kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Komentarų nėra...