Letuvos gyvata

Santrauka:
Paūtaravimy su optimizma deficitu
Ki Gediminas, par medžiokly smarki nuskamovis,
Nakvodams Švintarogia slany nuomiegy sapnova,
Jogei in kolna vilkas staugt šimtų balsais pradėja,
Kad nubudis onas da ilgy visas drebėja.
Ale krivių krivaitis jį grait smarki apramino,
Mat pranašingu sopnu valstybes galybe pavadino.
Ir neužilga Gedimina pilis in to kolna stojos,
A aplink pilį – sostine mūrus būdavojo.
Ir pasklida gandas ape didžią Letuvos galybę –
Na Baltijas krantų ligi Jadosios bei kitų talybių.
Ale pikti priešy mūs valstybi nuolat puldinėjo,
Užtat jos galybe vis silpnėjo ir silpnėjo.
Ki aušrinyky, da pa cara priespaudu, bruzdėti pradėja,
Mūsų dainius Kudirka tautišku giesmiu sudėja.
Ir nors pirmu rozu ona Peterburgi buva sugiedota,
Ale veliū slaunu Letuvos himnu topa apgodota.
Ir patriachas Basanavičius su dvidešimčia vyru susruoši,
Tarp jų ir Gedimina ainis* Nepriklausomybės oktų pasroše.
A Gedimina kalni klevy teip mainė spalvas rudenėjunt,
Kad Letuvos širdies peizažu visi susižavėjo!
Gamtos pasiūlytas spalvas valstybės simbolin sudėja
Ir Gedimina pilies bokšti trispalvė suplazdėja.
Nu, a mūs maža valstybe vėl smarki suklestėja,
Kol praklentas rausvas okupantas staigi neužėja.
Ale ape pinkiasdešimt metų laby atkintėjus,
Letuvėla vėl kaip feniksas iš pelanų priskėla:
Trys sesulos su lūkesčiais už runkų susijėmi
In laisvi Baltijos keliu dainuodamos atėja.
Būva daug gražių svajų, gerų planų, įdėjų...
Tik ar paprastam žmogui gyvata pagerėjo?
Svetur ieškoti laimes trečdalis žmonių išvyka,
Ir iš žemėlapia gimtų ulyčių pavadinimy išnyka.
Suskūre visokių partijų ir savų partijėlių tunty
Ir riejas dėl valdžios jie, kaip tie vilky pasiutį.
A nuskustas pliky vis čiuožia kolnas Gedimina –
Kaip Letuvos širdis – nebeatlaika onas takio apslaidima...  
Nevelty perni suarganizuotuos „Metų posakia“ rinkimuos,
Išrinktas posakis: „Laikaus kaip... kolnas Gedimina”.
 
Ainis – palikuonis
Apgodota – pagerbta
Apslaidimas – apsileidimas
Aušrinyky – aušrininkai
Gyvata – gyvenimas, gyvensena
Jogei – jog
Nuomiegis – pirmas įmigimas
Praklentas – prakeiktas
Slanys – slėnis
Slaunas – plačiai žinomas, garsus
Tunty – dideli būriai, pulkai
Ulyčia – kaimas
*Vasario 16-osios signataras Donatas Malinauskas yra kilęs iš Gediminaičių giminės
Mikolina

2018-04-12 20:57:15

Įgarsinimas

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Komentarų nėra...