← Atgal

Respublikinis poezijos konkursas „Mūsų bočių takais“

2019-09-05 11:45:52

DĖMESIO – KONKURSAS!
ŠIAULIŲ RAJONO LITERATŲ ASOCIACIJOS ORGANIZUOJAMO
RESPUBLIKINIO POEZIJOS KONKURSO
„MŪSŲ BOČIŲ TAKAIS“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Remiantis Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis organizuojamo Respublikinio poezijos konkurso „Mūsų bočių takais“ nuostatais (toliau – Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, organizavimo tvarką, vertinimo kriterijus ir laimėtojų apdovanojimų tvarką.
2. Respublikinis poezijos konkursas „Mūsų bočių takais“ (toliau – Konkursas) skirtas Vietovardžių metams paminėti.
3. Poezijos konkurso tematika – Lietuvos vietovardžiai.
4. Poezijos konkursą organizuoja Šiaulių rajono literatų asociacija (ŠRLA), Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyrius, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų filialas, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba.

II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Konkurso tikslas – skatinti visuomenės domėjimąsi savo kraštu, jo istorija, ugdyti kūrybiškumą, kultūrinę savimonę, puoselėti meninę saviraišką.
6. Konkurso uždaviniai:
6.1. paminėti Vietovardžių metus;
6.2. sudaryti sąlygas saviraiškai ir kūrybiškumui ugdytis;
6.3. stiprinti pilietiškumą ir meilę savo kraštui.

III SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI

7. Konkurse kviečiami dalyvauti įvairaus amžiaus ir išsilavinimo Lietuvos gyventojai.
8. Konkurso dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes:
8.1. I grupė – 1–4 klasių vaikai (bus atrenkami 3–5 geriausieji);
8.2. II grupė – 5–8 klasių vaikai (bus atrenkami 3–5 geriausieji);
8.3. III grupė – 9–12 (I–IV g.) klasių vaikai (bus atrenkami 3–5 geriausieji);
8.4. IV grupė – suaugusiųjų.


IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

9. Konkursui gali būti pateikiami ir anksčiau skelbti eilėraščiai, atitinkantys konkurso tematiką.
10. Konkursui pateikiamas elektroninio formato tekstas, kuris turi būti surinktas Word programos formatu, Times New Roman šriftu, raidžių dydis 12 pt, tarpai tarp eilučių 1. Eilėraštis privalo turėti pavadinimą.
11. Pateikiant eilėraštį turi būti nurodytas eilėraščio autoriaus vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas, moksleivių – mokymosi įstaiga ir klasė. Moksleiviai nurodo konkursui padėjusio pasiruošti mokytojo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.
12. Darbai iki 2019 m. lapkričio 5 dienos siunčiami elektroniniu paštu:
12.1. Moksleivių darbai siunčiami Jūratei Formanskei, ŠRLA narei, Bazilionų MDC mokytojai, adresu : j.formanske@gmail.com .
12.2. Suaugusiųjų darbai siunčiami ŠRLA vadovei Nijolei Girniuvienei, adresu: nijolegirniuviene@gmail.com .
13. Pirmasis moksleivių kūrybos konkurso etapas vykdomas mokymosi įstaigose. Kiekvienoje amžiaus grupėje po 3–5 nugalėtojus mokyklose atrenka vietoje sudaryta vertinimo komisija ir siunčia geriausius moksleivių darbus organizatoriams. Informacijos teirautis J. Formanskės telefonu 867076611 arba elektroniniu paštu j.formanske@gmail.com .
13. Konkursui pateiktus eilėraščius vertina ir nugalėtojus nustato organizatorių sudaryta vertinimo komisija ( toliau – Komisija).
14. Konkurso rezultatus Komisija paskelbia poezijos šventės „Mūsų bočių takais“, kuri vyks 2019 metų lapkričio 16 dieną Gruzdžiuose, metu.
15. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę be atskiro dalyvių sutikimo ir nemokėdami honorarų skelbti atsiųstus darbus.
16. Poezijos šventės metu visi dalyviai ir nugalėtojai bus fotografuojami, filmuojami ir viešinami spaudoje.

V SKYRIUS
REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

17. Konkursui pateiktas eilėraštis turi būti originalus asmeninis darbas.
18. Eilėraštis turi būti tinkamas publikuoti, jame neturi būti pateikiama nepadori arba smurtinė informacija.
19. Vertinant darbus vadovaujamasi šiais kriterijais:
19.1. temos atskleidimas;
19.2. originalumas;
19.3. meniškumas ir kūrybiškumas;
19.4. kalbos taisyklingumas.
20. Kiekvienoje grupėje skiriamos I–III vietos. Komisija gali skirti ir atskirą nominaciją.

VI SKYRIUS
NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

21. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais, atminimo dovanėlėmis poezijos šventės „Mūsų bočių takais“ metu. Mokinius konkursui rengę mokytojai gauna Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos elektroninę pažymą, kuri bus patalpinta Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos svetainėje www.srspt.eu
22. Konkurso laureatai skelbiami rajono spaudoje ir elektroninėje erdvėje.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę atšaukti arba koreguoti konkurso sąlygas.
24. Dalyvavimas šiame konkurse laikomas autorių sutikimu su visomis šių nuostatų sąlygomis ir jų pakeitimu.


Informacijos šaltinis:
https://www.facebook.com/groups/1590171894339738/

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Komentarų nėra...