← Atgal

„Poezijos pavasaris 2017“ renginių programa

2017-05-15 13:22:38

Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2017“ p r o g r a m a
gegužės 14 – 28 d.

Gegužės 14 d.
 
 
17.00 TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS“ ATIDARYMAS NACIONALINĖJE DAILĖS GALERIJOJE (Konstitucijos pr. 22, Vilnius)
 
 
17.00 TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS“ ATIDARYMAS NACIONALINIAME KAUNO DRAMOS TEATRE (Laisvės al. 71, Kaunas)
 
 
17.00 TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS“ ATIDARYMAS KLAIPĖDOS MŪZŲ SKVERELYJE (Tiltų, Galinio Pylimo ir Didžiojo Vandens gatvių sankirtoje, Klaipėda)
 
 
Gegužės 15 d.
 
12.00 Poeto Kazio Bradūno atminimo lentos atidengimas Vilniuje (Didžioji g. 13, Vilnius)
 
15.00 Tradiciniai skaitymai „Eilės liejasi laisvai“ Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)
 
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Gruzijos technikos universite- to Lietuvių kalbos ir kultūros centre (Kostava g. 77, Tbilisis, Gruzija)
 
18.00 Vakaras, skirtas poeto Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Fotografijų parodos
„Kazio Bradūno gyvenimo puslapiai“ (nuotraukos iš Onos Pajedaitės ir Kazio Bradūno archyvo) atidary- mas Rašytojų klubo salėje (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
 
Gegužės 16 d.
 
13.00 Moksleivių poezijos skaitymai „Augame kartu su eilėraščiu“ Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
 
15.00 Onos Dovidavičiūtės-Pučenios skaitymai „Aš noriu gyventi tik čia“ Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centre (L. Rėzos g. 8, Juodkrantė)
 
17.00 Moterų kūrybos popietė „Tegu vėjai mane kelia...“ Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje (S. Nė- ries g. 7, Kaunas)
18.00 Almanacho „POEZIJOS PAVASARIS 2017“ su kom- paktine plokštele „POEZIJA IR BALSAS“ pristatymas ir diskusija apie šiuolaikinę Lietuvos poeziją. Premi- jos už geriausią esė almanache įteikimas ir festivalio rengėjų prizo už literatūros sklaidą įteikimas Valsty- biniame jaunimo teatre, Salė 99 (Arklių g. 5, Vilnius)
 
18.00 Kultūrinis-literatūrinis protų mūšis Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56, Kaunas)
 
19.00 Poezijos vakaras, skaitymai Peterborough lietuvių bendruomenei meno galerijoje „Metal Art Gallery, Metalartculture“ (1 St Peter Road, Chauffeurs Cot- tage, Peterborough, Jungtinė Karalystė)
 
Gegužės 17 d.
 
8.00 Literatūrinė mankšta Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakultete (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius)
 
10.00 POEZIJOS PAVASARIO pamoka Seinų lietuvių „Žibu- rio“ mokykloje (Seinai, Lenkija)
 
12.00 Poezijos skaitymai „Pavasaris lietuviškais pos- mais pražydo“ Seirijuose (Vytauto g. 40, Seirijai, Lazdijų r.)
 
12.30 POEZIJOS PAVASARIO priešpietė Vidugirių mokyklo- je (Vidugiriai, Lenkija)
 
13.00 Garliavos Jonučių progimnazijos ir gimnazijos Bo- rutaičių draugijos poezijos šventė „Gyvenimas ir raštas – viena poema“ Kazio Borutos sodyboje (Gar- liavos apyl., Ražiškių k., Kauno r.)
 
13.00 POEZIJOS PAVASARIS Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete (Didlaukio g. 82, Vilnius)
 
14.00 Poezijos valanda Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalė- jime (renginys uždaras)
 
14.30 Susitikimai su rašytojais Lietuvos edukologijos uni- versiteto Humanitarinio ugdymo fakultete (T. Šev- čenkos g. 31, Vilnius)
15.00 Poezijos skaitymai „Pavasaris lietuviškais posmais pražydo“ Veisiejuose (Vytauto g. 47, Veisiejai, Laz- dijų r.)
 
17.00 Poezijos šventė „Pavasaris lietuviškais posmais pra- žydo“ Lazdijuose (Seinų g. 1, Lazdijai)
 
17.00 Eilės „Išėjusiems“ Skulptūrų parke Klaipėdoje (K. Donelaičio g. 6B, Klaipėda)
 
18.00 Literatūrinis pavasaris Lietuvos edukologijos univer- siteto Humanitarinio ugdymo fakultete (T. Ševčen- kos g. 31, Vilnius)
 
18.00 Vakaras išėjusiems atminti Rašytojų klube (K. Sirvy- do g. 6, Vilnius)
 
18.00 Tarptautinis poezijos vakaras „International Rea- dings“ dalyvaujant lietuvių, latvių, lenkų ir britų poe- tams Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje (Church Street, Cathedral Square, Peterborough, Cambridgeshire. Jungtinė Karalystė)
 
19.00 Poezijos vakaronė kun. Simono Norkaus name Puns- ke (Punskas, Lenkija)
 
Gegužės 18 d.
 
9.00 POEZIJOS PAVASARIO skaitymai Punsko lietuvių kultūros namuose (Punskas, Lenkija)
 
11.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių priėmimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje
 
12.00 Poezijos vidudienis vaikams „Buvo buvo, kaip nebu- vo“, skirtas poeto Kosto Kubilinsko kūrybai Grigiškių kultūros centre (Vilniaus g. 12, Grigiškės)
 
13.00 Poezijos pavasarėlis Salomėjos Nėries muziejaus sodelyje (S. Nėries g. 7, Kaunas)
 
13.00 Poezijos skaitymai „Vieną pavasarį mano sieloje buvo dangus“ /S. Nėris/ Kiršuose, Salomėjos Nėries tėviškėje (Vilkaviškio r.)
15.00 POEZIJOS PAVASARIS Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius)
 
15.00 Diskusija „Tarp kalbos / Tarp kalbų“ Vilniaus univer- siteto auditorijoje A9 (Universiteto g. 5, Vilnius)
 
16.00 POEZIJOS PAVASARIS Lietuvos Respublikos Genera- liniame konsulate Kaliningrade (Proletarskaja g. 133, Kaliningradas, Rusija)
 
17.00 Vytauto Brenciaus skaitymai „Po klajonių ženklu“ Vaclovo Into akmenų muziejuje (Salantų g. 2, Mosė- dis, Skuodo r.)
 
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Boržomio kultūros centre (Kostava g. 3, Boržomis, Gruzija)
 
17.00 Skaitymai „Ant laktos“ VU M. K. Sarbievijaus kieme (Universiteto g. 3, Vilnius)
 
17.30 Poezijos vakaras „Po poezijos paukštės sparnu“, Salomėjos Nėries literatūrinės premijos įteikimas Paežerių dvaro rūmuose (Vilkaviškio r.)
 
18.00 Parodos „Mūzų sambūvis“ atidarymas ir poezijos skaitymai galerijoje „Meno forma“ (Savanorių pr. 166, Kaunas)
 
18.00 Literatūriniai skaitymai „Po lietuvių kalbos ir kultū- ros skėčiu“ Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius)
 
18.00 Poezijos vakaras „Poezija po kaštonais“ Varšuvos universiteto skvere (Varšuva, Lenkija)
 
18.30 POEZIJOS PAVASARIS Hullo lietuvių bendruomenėje (8 Lonsdale St, Hull, Jungtinė Karalystė)
 
19.00 Jaunųjų poetų kūrybos ir dainuojamosios poezijos vakaras „Sueiliuotas pavasaris“ Rašytojų sąjungos kieme (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
 
20.00 POEZIJOS PAVASARIS svečiuose pas Pupų dėdę (Svečių namai „Albertina“, D. Bednogo g. 13A, Kali- ningradas, Rusija)

Gegužės 19 d.
 
11.00 „Kava ir knygos“ – pokalbiai su poetais kavinėje-kny- gyne „Czuły barbarzyńca“ („Švelnusis barbaras“) (Piwna g. 20/26, Varšuva, Lenkija)
 
12.00 POEZIJOS PAVASARIS – POEZIJOS PAMOKOS Pa- nevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje (Smėlynės g. 29, Panevėžys)
 
12.00 Poezijos šventė Vinco Kudirkos muziejuje Kudirkos Naumiestyje (V. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumies- tis, Šakių r.)
 
15.00 POEZIJOS PAVASARIO dalyvių kūrybos skaitymai
„Po Urbšio ąžuolu“ Juozo Urbšio visuomeninės min- ties ir kultūros centre (Čiūrų k., Zaosės vnk., Panevė- žio r.)
 
15.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių priėmimas Šakių rajo- no savivaldybėje
 
15.00 Poezijos valanda „Mažieji skaito, mažiesiems skai- tom“ Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaity- tės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)
 
16.00 Poezijos šventė „Tu mano meilė, tu mano laimė...“, skirta poeto Edmundo Steponaičio 125-osioms gimi- mo metinėms Šakių r. savivaldybės viešojoje biblio- tekoje (Gimnazijos g. 1, Šakiai)
 
17.00 „Zikarinės“ Juozo Zikaro memorialiniame muziejuje (J. Zikaro g. 3, Kaunas)
 
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Rumšiškių kultūros centro kiemelyje. Jono Aisčio literatūrinės premijos įteiki- mas (Rumšos g. 37, Rumšiškės, Kaišiadorių r.)
 
18.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių autorinis vakaras kos- monauto Aleksejaus Leonovo bibliotekoje Kalinin- grade (Miro pr. 62, Kaliningradas, Rusija)
 
18.00 POEZIJOS PAVASARIS Lietuvos Respublikos amba- sadoje Norvegijos Karalystėje (Dronningens g. 3, Oslas, Norvegija)
18.00 Poezijos naktis Bistrampolio dvare (Kučių k., Pane- vėžio r.)
 
18.00 POEZIJOS PAVASARIO laureatų kūrybos vakaras Tai- komosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius)
 
19.00 POEZIJOS PAVASARIS Nottinghamo lietuvių ben- druomenėje (JK Lietuvių katalikų bendrija „Židinys“, 16 Hound Rd., West Bridgford Nottingham, Jungtinė Karalystė)
 
20.00 „Poezija po žvaigždėmis“ Monte Pacis svetingumo komplekse (T. Masiulio g. 31, Pažaislis)
 
Gegužės 20 d.
 
12.00 „Naujoji Romuva“ ir „Nemunas“ – poezija kaip ben- dravimo būdas (Salovartė, Varėnos r.)
 
13.00 POEZIJOS PAVASARIS Ambrolaurio Račos kultūros centre (Tamar Mefis g. 1, Ambrolauris, Gruzija)
 
13.00 POEZIJOS PAVASARIS Tolminkiemyje, Kristijono Donelaičio memorialiniame muziejuje (Čistyje Prudy, Kaliningrado sritis, Rusija)
 
15.00 POEZIJOS PAVASARIO skaitymai Geležinkelių muzie- juje (Geležinkelio g. 16, geležinkelio stoties keleivių rūmų 2 a., Vilnius)
 
16.00 POEZIJOS PAVASARIS Šveicarijoje: skaitymai Žene- voje (Chemin Louis-Dunant 15, 1202 Ženeva, Švei- carija)
 
16.00 Muzikos, eilių ir mados šėlsmas „Mikrofoną jauni- mui“ ant kavinės „Meat Lovers“ stogo (Danės g. 1 / Šiaurinis ragas – Senoji Perkėla/, Klaipėda)
 
17.00 „Tarp kalbų“: tarptautiniai dvikalbių poetų skaitymai Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
 
18.00 POEZIJOS PAVASARIO skaitymai Ilsvikos sveikatos ir gerovės centre („Ilsvika helse – velferdssenter“) (Mellomila 82, Trondheimas, Norvegija)
21.00 Pažintinė kelionė „Geriu žalią vyną nakties“, ilius- truota archyviniais Vilniaus bohemos kadrais (gidas – Vilniaus tyrinėtojas Darius Pocevičius). Ke- lionės pradžia Rašytojų sąjungoje (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
 
Gegužės 21 d.
 
11.30 Sakralinės poezijos valanda Šv. Jurgio Kankinio baž- nyčioje (Papilio g. 7, Kaunas)
 
12.00 Daugiatautis Vilnius: rusų poezijos skaitymai Litera- tūriniame Aleksandro Puškino muziejuje Markučiuo- se (Subačiaus g. 124, Vilnius)
 
12.00 POEZIJOS PAVASARIS Jungtinėje Karalystėje: skai- tymai LR ambasadoje Londone (Lithuania House, 2 Bessborough Gardens, London, Jungtinė Karalystė)
 
14.00 POEZIJOS PAVASARIS visai šeimai Valstybės pažini- mo centre (Totorių g. 28, Vilnius)
 
14.30 POEZIJOS PAVASARIS Šveicarijoje: skaitymai Bazely- je (Allgemeine Lesegellschaft Basel, Münsterplatz 8, 4051 Bazelis, Šveicarija)
 
17.00 POEZIJOS PAVASARIS LR ambasadoje Vienoje (Lö- wengasse 47/4, 1030 Viena, Austrija)
 
19.00 Naktiniai skaitymai prie laužo VU Botanikos sode (Vingio parkas, Vilnius)
 
Gegužės 22 d.
 
17.00 Kas vakarą duetai – „Pauzėje poezija be pauzių“ (kavinė „Pauzė“, H. Manto g. 25, Klaipėda)
 
17.00 Susitikimas su poete Giedre Kazlauskaite Vilniaus universiteto Kristijono Donelaičio auditorijoje (Uni- versiteto g. 3, Vilnius)
 
18.00 „Drauge su Lietuvos kinematografininkų sąjunga“: Agnės Marcinkevičiūtės filmas apie poetą Jurgį Kunčiną „Beveik laimingas“ ir Jurgio Kunčino rinktinė
„Malūnų gatvė be malūnų“ Kinematografininkų są- jungos salėje (Vasario 16-osios g. 8, Vilnius)
Gegužės 23 d.
 
12.00 POEZIJOS PAVASARIS Dieveniškių istorinio regioni- nio parko lankytojų centre Poškonyse (Centrinė g. 2, Poškonių k., Šalčininkų r.)
 
13.00 Poezijos valanda Vinco Kudirkos progimnazijoje (Trakų g. 39, Kaunas)
 
14.00 Poezijos popietė Santariškių klinikų Vaikų ligoninės Vaikų ortopedijos-traumatologijos centre (Santariš- kių g. 7, Vilnius)
 
17.00 Kas vakarą duetai – „Pauzėje poezija be pauzių“ (kavinė „Pauzė“, H. Manto g. 25, Klaipėda)
 
18.00 Valanda su poetu Vytautu Stulpinu Kauno meninin- kų namuose (V. Putvinskio g. 56, Kaunas)
 
18.00 Poezijos, muzikos ir dainos valanda „Ir nusinešė saulę miškai...“ – improvizacijos pagal Pauliaus Širvio eiles Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešo- joje bibliotekoje (Trakų g. 10, Vilnius)
 
18.00 Pokalbis „Ar galima prikelti mirusįjį: bohema, verty- bės ir Rudnickio cukrainė“ kokteilių bare „Salionas“ (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
 
20.00 POEZIJOS PAVASARIO skaitymai su Jurgiu Kunčinu Užupio kavinėje (Užupio g. 2, Vilnius)
 
Gegužės 24 d.
 
11.00 POEZIJOS PAVASARIS su vaikų knygos švente An- zelmo Matučio gimtinėje Zomčinėje (Zomčinės k., Igliaukos sen., Marijampolės savivaldybė)
 
13.00 Poezijos šventė „Tylios mano dainos...“, Zigmo Gėlės 41-osios premijos įteikimas už geriausią 2016 metų poezijos debiutą Šiaulių rajono literatūros muziejuje Naisiuose (Naisiai, Šiaulių r.)
 
16.00 Sakmių popietė „Laumių vaikas“ Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namuose (Minties g. 1, Vilnius)
17.00 Kas vakarą duetai – „Pauzėje poezija be pauzių“ (kavinė „Pauzė“, H. Manto g. 25, Klaipėda)
 
17.00 Poezijos ir muzikos vakaras „POEZIJOS PAVASARIS Šiauliuose“ Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Fren- kelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai)
 
17.30 Skandinavų poezijos skaitymai „Duetai +“ Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
 
18.00 Poezijos vakaras Grigiškių Šv. Dvasios koplyčioje (Kovo 11-osios g. 36, Grigiškės)
 
19.00 POEZIJOS PAVASARIS Birštone, aikštelėje prie sana- torijos „Tulpės“
 
19.00 POEZIJOS PAVASARIS Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (Dominikonų) vienuolyne Vilniuje (Lukiškių a. 10, Vilnius)
 
20.00 Skaitymų vakaras „Duetai +“ Rašytojų klube (K. Sir- vydo g. 6, Vilnius)
 
Gegužės 25 d.
 
11.00 Tarptautinė poetų ir literatūros kritikų konferencija
„Poezijos ribos – eilėraščio nesuvaldomumas XXI amžiuje“ Lietuvos rašytojų sąjungos Baltojoje salėje (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
 
12.00 POEZIJOS PAVASARIS Turmanto pagrindinėje moky- kloje (Tilžės g. 21, Turmantas, Zarasų r.)
 
14.00 Vilniaus miesto mero POEZIJOS PAVASARIO svečių ir poetų priėmimas Vilniaus rotušėje (Didžioji g. 31, Vilnius)
 
16.00 Poezijos ir muzikos valanda „Žemės antologija“ Lie- tuvos aklųjų bibliotekoje (Skroblų g. 10, Vilnius)
 
17.00 Kas vakarą duetai – „Pauzėje poezija be pauzių“ (kavinė „Pauzė“, H. Manto g. 25, Klaipėda)
 
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Zarasų r. savivaldybės viešo- joje bibliotekoje (D. Bukonto g. 20, Zarasai)
18.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių vakaras ir premijų vertėjams įteikimas Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius)
 
18.00 Poezijos skaitymai „Sveikas, Tbilisi, – Gamardžoba, Vilniau“ Tbilisio skvere Žvėryne (Kęstučio-A. Micke- vičiaus gatvių kampas, Vilnius)
 
Gegužės 26 d.
 
11.00 Eilių skaitymai Upynos liaudies amatų muziejaus kiemelyje (Upyna, Šilalės r.)
 
11.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių priėmimas Tauragės rajono savivaldybėje
 
11.00 POEZIJOS PAVASARIS Labanoro Švč. Mergelės Ma- rijos Gimimo bažnyčioje (Labanoras, Švenčionių r.)
 
12.00 Poezijos skaitymai Pumpėnų gimnazijoje (Pa- nevėžio g. 53, Pumpėnai, Pasvalio r.)
 
13.00 Poezijos skaitymai Vaškų miestelio jaunimo skvere (Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r.)
 
13.00 Poezijos popietė memorialiniame Johaneso Bobrov- skio darbo kambaryje, skirta rašytojo 100-osioms gimimo metinėms (Šereikos g. 7, Vilkyškiai, Tau- ragės r.)
 
13.00 POEZIJOS PAVASARIS Šv. Benedikto gimnazijoje (Topolių g. 19A, Alytus)
 
13.30 POEZIJOS PAVASARIS Švenčionėlių miesto bibliote- koje (Vilniaus g. 1/11, Švenčionėliai)
 
14.00 POEZIJOS PAVASARIS Ylakių miestelyje prie gimna- zijos (Mokyklos g. 5, Ylakiai, Skuodo r.)
 
14.00 Kūrybiniai susitikimai Pandėlio miesto bibliotekoje (Panemunio g. 23, Pandėlys, Rokiškio r.)
 
14.00 Poezijos skaitymai Kauno centriniame knygyne „Pe- gasas“ (Laisvės al. 81, Kaunas)
 
14.00 POEZIJOS PAVASARIS Ubiškėje, parkelyje prie bib- liotekos (Ubiškės k., Telšių r.)
15.00 POEZIJOS PAVASARIS Daukšių k. prie bendruome- nės namų (Mosėdžio g. 40, Daukšiai, Skuodo r.)
 
15.00 POEZIJOS PAVASARIO šventė ir Dionizo Poškos premijos įteikimas Bijotuose prie Dionizo Poškos Baublių muziejaus (Bijotų k., Šilalės r.)
 
15.30 POEZIJOS PAVASARIS Švenčionių miesto parke (Vil- niaus g., Švenčionys)
 
16.00 Renginys „Krinčino verdenės“. Svečių ir pasvaliečių susitikimas bei skaitymai Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus kiemelyje (Žal- girio g. 42, Krinčinas, Pasvalio r.)
 
16.00 POEZIJOS PAVASARIS Santakos parke prie Valkinin- kų (Užuperkasio k., Varėnos r.)
 
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Telšiuose, Masčio ežero pa- krantėje (prieplauka prie Žemaičių muziejaus „Alka“, Telšiai)
 
17.00 Poezijos skaitymai Antano Jonyno memorialinio muziejaus sode (Liškiavos g. 17, Alytus)
 
17.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių vakaras Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)
 
18.00 Vakaras prie Jūros upės, kavinės „Banga“ terasoje (Kranto g. 3A, Tauragė)
 
18.00 Gurmaniška kūrybos puota kavinėje „Senas grafas“ (Nepriklausomybės a. 6, Rokiškis)
 
18.00 POEZIJOS PAVASARIS Lenkimų miestelyje prie Šv. Onos bažnyčios ir Simono Daukanto paminklo (S. Daukanto g. 61, Lenkimai, Skuodo r.)
 
18.00 POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO VAINIKAVIMAS, MAIRONIO PREMIJOS ĮTEIKIMAS IR POEZIJOS VAKARAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO DIDŽIOJOJE SALĖJE (S. Daukanto g. 28, Kaunas)
19.00 POEZIJOS PAVASARIS Eduardo Jonušo namuose Nidoje (E. A. Jonušo g. 1, Nida)

Gegužės 27 d.
 
10.00 Skaitymai Vyskupo skvere prie paminklo Antanui Baranauskui Anykščiuose
 
11.00 Poezijos skaitymai Kernavės kultūriniame rezervate (Kerniaus g. 6, Kernavė, Širvintų r.)
 
11.00 POEZIJOS PAVASARIS Nemakščių Aštuonračio mu- ziejuje (Vyšnių g. 22, Nemakščiai, Raseinių r.)
 
12.00 Skaitymai laive „Eilės jūrai ir uostui“ (Klaipėda)
 
12.00 Poezijos šventė Radviliškio r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 9, Radviliškis)
 
12.00 POEZIJOS PAVASARIS Sedos Antano Baranausko aikštėje (Vytauto g. 14, Seda, Mažeikių r.)
 
13.00 Skaitymai prie Puntuko akmens (Anykščių r.)
 
13.00 POEZIJOS PAVASARIS Kiauklių bibliotekos kiemelyje (Bažnyčios g. 46, Kiaukliai, Širvintų r.)
 
14.00 Poezijos šventė rašytojos Marijos Pečkauskaitės parke (M. Pečkauskaitės g. 28, Židikai, Mažeikių r.)
 
14.00 POEZIJOS PAVASARIS Šilavoto Davatkyne (Prienų r.)
 
14.00 POEZIJOS PAVASARIS Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės g. 15A, Naujoji Akmenė)
 
14.30 Poezijos šventė Ukrinuose (Taikos g. 6, Ukrinai, Ma- žeikių r.)
 
14.30 Skaitymai Lajų take Anykščiuose
 
15.00 POEZIJOS PAVASARIS Raseinių Marcelijaus Marti- naičio viešojoje bibliotekoje (Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai)
 
15.00 POEZIJOS PAVASARIS Pašušvio kultūros namuose (Mokyklos g. 2, Pašušvys, Radviliškio r.)
 
15.00 Poezijos popietė „Alsuoja margos mitų gelmės“, skirta Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms paminėti Vilniaus miesto Pilaitės miške
15.30 Skaitymai Lajų tako bokšte Anykščiuose
 
16.00 POEZIJOS PAVASARIS Širvintų kultūros centro vidi- niame kiemelyje (I. Šeiniaus g. 4, Širvintos)
 
16.00 POEZIJOS PAVASARIS Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)
 
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Andrioniškio miestelyje (Anykščių r.)
 
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Elektrėnų savivaldybės litera- tūros ir meno muziejuje (Rungos g. 24, Elektrėnai)
 
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Baisogalos parke
(R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.)
 
18.00 POEZIJOS PAVASARIS Mažeikių r. savivaldybės vie- šojoje bibliotekoje (Laisvės g. 31, Mažeikiai)
 
19.00 Lakštingalų nakties poezijos šventė Lakštingalų slėnyje Papilėje (J. Basanavičiaus g. 6, Papilė, Akmenės r.)
 
Gegužės 28 d.
 
17.00 BAIGIAMASIS TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVA- LIO „POEZIJOS PAVASARIS“ VAKARAS VILNIAUS UNIVERSITETO M. K. SARBIEVIJAUS KIEME (Univer- siteto g. 3, Vilnius)
 
Į TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS“ RENGINIUS ĮĖJIMAS NEMOKAMAS
Informacijos šaltinis čia

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Komentarų nėra...